... Skip to main content

יתרונות Smart Stone

היתרונות של Smart Stone

 • מראה של אבן טבעית, בטון מוחלק, עץ.
 • עמיד בסביבה ימית.
 • עמיד לאורך שנים מפני השפעות הסביבה ומזג האוויר.
 • התקנה פשוטה, מהירה, נוחה וחסכונית על כל סוגי התשתיות.
 • יישום שקט ונקי ללא הפרעה לסביבת מגורים פעילה.
 • אקולוגי לסביבה – מורכב מחומרים טבעיים.
 • קל משקל ואינו מצריך תוספת קונסטרוקטיבית לשאת את.
 • משקל האריחים.
 • מתאים לחיפוי חיצוני ופנימי.
 • עמיד בפני לחות, חום, בקטירזציה, פטריות ועובש – המערכת נושמת מפנים לחוץ.
 • גמיש, ובעל יכולת להכיל סדיקה נימית של התשתית.
 • תחזוקה פשוטה וקלה.
 • אינו מצריך קיבוע מכני.
 • מתאים לקירות מעוגלים ואלמנטים מורכבים.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.