... Skip to main content

יישום אריח Smart Stone

הכנות מקדימות

 • התשתית צריכה לעמוד בדרישות לחיפוים קשיחים לבניין עפ”י התקן הנדרש.
 • חיפויים בעלי טקסטורות עדינות מצריכים תשתית טיח מיישרת.
 • מומלץ לבצע הכנת תשתית טיח כדוגמת הכנה לשליכט – המשמעות תצרוכת הדבק לא תגדל מעבר.
 • לכמות הנדרשת, יש לבצע שכבת דבק בעובי של כ 4 מ”מ.
 • החיפוי יבוצע עם דבק המומלץ בהתאם לתשתית הקיימת.
 • חיפוי יבוצע עפ”י מפרט יצרן הדבקים הנבחר.
 • טמפרטורות יישום החיפוי יבוצעו בטמפרטורות 350 – 50 מעלות.
 • יש להיוועץ עם יצרן הדבקים הרלוונטי טרם תחילת הביצוע.
 • בתשתיות מיוחדות בספיגות נמוכה כגון פסיפס, קרמיקה, וכו’. יש להשתמש בפריימר ייעודי בנוסף לדבק.

הוראות יישום

 • וודא כי התשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח והחיפוי.
 • יש לוודא כי ביצוע החיפוי יבוצע בתנאי תשתית יבשה בהתאם לדרישות התקן.
  הכנת תערובת הדבק עפ”י נתוני היצרן הן בכמות הנוזלים הרלוונטיים והן בנוגע לזמני השימוש המתאימים לתערובת הדבק.
 • מריחת התשתית בשכבת דבק בעובי של כ 4 מ”מ. המריחה תבוצע באמצעות מרית משוננת (מאלג’) בצד הישר של המרית.
 • בעזרת הצד המשונן של המרית (מאלג’) בזוית של 45-60 מעלות, סרק את שכבת הדבק בגודל השיניים של המרית בהתאם לעובי השכבה, בדרך כלל במרית משוננת 3-5 מ”מ.
 • במידה ומבצעים מריחה בגב האריח יש לעבוד בשיטת מריחה דקה של 1 מ”מ ולבצע את ההדבקה בשיטת רטוב על רטוב ולרטט את האריח המיושם עד קבלת הדבקה מלאה.
 • ניקוי הפוגות ומיקום האריח במקומו יבוצעו תוך כדי התקדמות החיפוי עצמו, עם ספוג לח ומים נקיים ותוך כדי הנחת האריח במקומו הסופי.
 • יש להשתמש בדבקים המומלצים ע”י חברת חרש. הפוגות ימולאו באמצעות תערובת הדבק המיושם.
 • הפוגות המומלצות לביצוע הן כ- 3 מ”מ עד 10 מ”מ, בהתאם לגודל האריח המיושם ועפ”י דרישת המתכנן.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.